Směrnice o poskytování informací o společnostech veřejnosti

I.
Úvodní ustanovení

 1. Tato směrnice o poskytování informací o společnostech veřejnosti („směrnice“) je součástí a přílohou č. 2 Organizačních opatření.
 2. Účelem směrnice je upravit podmínky přístupu veřejnosti k informacím o společnostech Městské části Praha 9 a pravidla poskytování informací veřejnosti ze strany společností.
 3. Směrnice se přijímá v návaznosti na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“). Zákon se na společnosti výslovně nevztahuje, nicméně záměrem Městské části Praha 9 je, aby veřejnost byla informována o společnostech a jejich činnosti v obdobném rozsahu, jako má právo na přístup k informacím ve vztahu k Městské části a jejím orgánům podle zákona, a byla tak zajištěna maximální transparentnost v hospodaření a činnostech společností; za dodržení oprávněných zájmů společností ve vztahu zejména k jejich podnikatelské činnosti, zákazníkům a záměrům.

 

II.
Žadatelé o informace

 

Žadatelem o poskytnutí informací je každá fyzická nebo právnická osoba, která žádá o poskytnutí informací.

 

III.
Žádost o informace a vyřízení žádosti

 1. Žádost o informace se podává písemnou formou, popř. e-mailovou zprávou nebo faxem předmětné společnosti. Zaměstnanec společnosti, kterému je žádost doručena, ji bezodkladně předloží statutárnímu orgánu společnosti nebo členovi statutárního orgánu.
 2. Žádost o informace může směřovat k (i) poskytnutí informace nebo (ii) ke zpřístupnění dokumentu společnosti (společně dále také jen „žádost“).
 3. Z žádosti musí být patrné kdo ji podává (jméno a příjmení fyzické osoby), kontakt pro odpověď žadateli (adresa, e-mail), jaké společnosti se žádost týká a jaké konkrétní informace nebo zpřístupnění jakého konkrétního dokumentu se požaduje.
 4. Za vyřízení žádosti je odpovědný statutární orgán dotčené společnosti. V případě, že poskytnutí informací je záležitostí jiného orgánu, předá statutární orgán do 5 dnů žádost tomuto orgánu s tím, že tento orgán připraví odpověď a předloží ji nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro vyřízení žádosti statutárnímu orgánu.
 5. Statutární orgán posoudí žádost z hlediska její určitosti, srozumitelnosti a souladu s právními předpisy a touto směrnicí. V případě, že žádost nesplňuje předpoklady pro její vyřízení (neurčitost, nesrozumitelnost, nesoulad s právními předpisy nebo touto směrnicí) a jsou zde předpoklady pro opravu nebo doplnění žádosti, odpoví statutární orgán žadateli do 10 dnů s tím, že jej vyzve k úpravě nebo doplnění žádosti. Žádost se považuje za přijatou k vyřízení až tehdy, pokud netrpí výše uvedenými vadami a nedostatky („řádná žádost“).
 6. Statutární orgán vyřídí žádost do 30 dnů od přijetí řádné žádosti; tím není dotčeno, aby statutární orgán pověřil přípravou odpovědi zaměstnance nebo k tomu příslušný útvar společnosti, případně na ně přenesl povinnost žádost vyřídit a odpovědět žadateli přímo. Vyřízení žádosti bude spočívat:
  1. ve sdělení požadovaných informací; nebo
  2. ve zpřístupnění požadovaného dokumentu; nebo
  3. v odmítnutí žádosti se sdělením, že zpřístupnění informací nebo dokumentu je v rozporu s právními předpisy nebo touto směrnicí, se stručným odůvodněním; nebo
  4. ve sdělení, že požadovanou informaci nebo dokument společnost nemá, případně, že se společnosti netýkají, s případným stručným odůvodněním nebo doporučením, na koho se s žádostí o informaci obrátit.
 1. Pokud je to možné a účelné, bude poskytnutí informací nebo zpřístupnění dokumentu provedeno zejména tak, že bude žadateli sdělena internetová stránka (a případně umístění na této stránce), kde je možné dokument vyhledat a stáhnout (např. internetová stránka Městské části, společnosti, orgánů veřejné správy, apod.).
 2. Statutární orgán může účtovat žadateli poplatek za zhotovení dokumentu dle Sazebníku úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací.

 

IV.
Informace

 1. Informace, o které může být požádáno, jsou informace o společnostech, jejich hospodaření a činnosti, není-li dále uvedeno něco jiného. Vždy to jsou informace, jejichž poskytnutí nebo zveřejnění ukládá právní předpis (např. ve výroční zprávě, zprávě o vztazích propojených osob, účetní závěrce, v obchodním rejstříku, apod.).
 2. Neposkytují se:
  • informace, které obsahují osobní údaje fyzických osob, údaje o jejich osobních, majetkových, sociálních, zdravotních nebo společenských poměrech nebo jiné informace osobního charakteru, na jejichž utajení má nebo může mít předmětná fyzická osoba zájem;
  • informace, jejichž zpřístupněním by společnost porušila povinnost mlčenlivosti nebo důvěrnosti informací, k níž se smluvně zavázala svému zákazníkovi nebo obchodnímu partnerovi;
  • informace o budoucích rozhodnutích, záměrech společnosti nebo názorech představitelů společnosti na řešení věcí v budoucnu;
  • informace odborného charakteru, jež nemohou být poskytnuty zpřístupněním některého z dokumentů společnosti a jejichž poskytnutí by znamenalo pro společnost či její pracovníky nepřiměřenou zátěž;
  • informace obsahující obchodní tajemství společnosti. O rozsahu informací, které má společnost zájem chránit jako obchodní tajemství ve smyslu § 17 a násl. obchodního zákoníku rozhoduje statutární orgán společnosti; za obchodní tajemství se považuje zejména cenová politika vůči jednotlivým zákazníkům, marže společnosti na jejích službách, údaje o jednotlivých zákaznících a obchodních partnerech společnosti, apod.
  • informace, které se týkají společnosti pouze z části, ale jinak se jedná o informace obecného charakteru, které mohou být v potřebném rozsahu zjištěny jinak;
  • ostatní informace, jejichž poskytnutí by bylo v rozporu s právními předpisy.
 3. Informace se dále žadatelům neposkytují v případech, že se zřetelně jedná o nepřiměřený postup žadatele, zejména tehdy, pokud by poskytnutí informací znamenalo pro společnost neúměrnou zátěž.
 4. Pokud statutární orgán odmítne poskytnutí informací, informuje o tom bez odkladu Radu Městské části. Rada Městské části může v působnosti valné hromady při dodržení právních předpisů, smluvních závazků společnosti a oprávněných zájmů společnosti rozhodnout o tom, že daná informace má být zpřístupněna.

 

V.
Rozhodování o uplatnění směrnice

 1. Každý žadatel, který má zato, že mu nebyly poskytnuty informace v souladu s touto směrnicí nebo se zákonem je oprávněn obrátit se na dozorčí radu společnosti prostřednictvím jejího předsedy. Dozorčí rada vyřízení jeho žádosti do 30 dnů od obdržení žádosti ověří a uloží případně statutárnímu orgánu společnosti nápravu, který věc vyřídí a odpoví žadateli ve lhůtě 15 dnů.
 2. Pokud by žadatel měl zato, že ani postupem podle odst. 1 výše nebyly nedostatky odstraněny, je oprávněn obrátit se na Radu Městské části, která s jeho podáním naloží podle právních předpisů o vyřizování stížností.
 3. O výjimkách z této směrnice ve smyslu omezení přístupu k informacím v odůvodněných případech rozhoduje Rada městské části v působnosti valné hromady.