Zásady ochrany osobních údajů

Devátá rozvojová a.s., Jablonecká 322/70, 190 00 Praha 9, IČO: 27944603, DIČ: CZ27944603, ID datové schránky: bu5dpwd, e-mail info@devatarozvojova.cz je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ) obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaje získané od subjektů jsou zpracovávány za účelem plnění právní povinnost, zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a z důvodů oprávněného nebo veřejného zájmu.

Subjekt osobních údajů disponuje těmito právy :

  • Právo na přístup
  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz
  • Právo vznést námitku proti zpracování
  • Právo na přenositelnost
  • Právo vznést stížnost u dozorového orgánu

Uplatňovat svá práva související s ochranou osobních údajů můžete podáním žádosti adresované správci. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodů ochrany osobních údajů subjektu údajů. Žádost lze zaslat subjektu údajů, prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, ověřením totožnosti a podáním žádosti nebo listinnou žádostí s úředně ověřeným podpisem. Účelem zpracování je uplatnění výše uvedených práv subjektu údajů. Do kategorie osobních údajů při uplatňování práv subjektu údajů – jméno, příjmení, datum narození, adresa, popř. ID datové schránky. Kategorie subjektů osobních údajů – fyzické osoby uplatňující svá práva, kategorie příjemců osobních údajů – Devátá rozvojová a.s., lhůta pro uchování osobních údajů při uplatňování předmětných práv je stanovena příslušnými zvláštními předpisy.

Devátá rozvojová a.s. uchovává osobní údaje ve stanovených lhůtách, v souladu se zákonem č. 499/2007 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Pokud doba uložení není stanovena právními předpisy, uchováváme osobní údaje jen na nezbytně dlouhou dobu.


Zpracování osobních údajů

Účel zpracování: uzavírání nájemních smluv, plnění nájemních smluv, uzavírání a plnění dohod o ukončení nájmu, přijímání, vyřizování, vyhodnocování a evidence žádostí o nájem a nabídek nájmu, podávání a vyhodnocování žádostí o přechod práva nájmu

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, stav, datum narození, trvalý pobyt, adresa pro doručování, telefon, e-mail, státní příslušnost, podpis

Kategorie subjektů osobních údajů: nájemci, žadatelé o nájem, účastníci výběrového řízení na nájem

Kategorie příjemců osobních údajů: advokátní kancelář na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, soudy, notáři, exekutoři, Policie ČR a další orgány veřejné moci dle zvláštních právních předpisů

Lhůty pro uchování: dle platných právních předpisů a příslušného vnitřního předpisu Městské části Praha 9